Hợp pháp hoá Văn bản do Nhật cấp

Theo quy định tại Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của chính phủ về việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch: 

- Trong trường hợp bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật trước khi yêu cầu chứng thực bản sao; trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi, có lại.

Theo đó, ngoại trừ các loại giấy tờ hộ tịch dùng để kết hôn, nuôi con nuôi, nhận cha mẹ con ra, tất cả các loại giấy tờ khác do các cơ quan của Nhật cấp muốn sử dụng ở Việt Nam cần phải hợp pháp hoá lãnh sự. 

Quy trình hợp pháp hoá lãnh sự tham khảo đối với bằng do đại học Nhật cấp: 

1. Người được cấp bằng liên hệ với trường đại học của mình, yêu cầu họ cung cấp Giấy chứng nhận (Certificate).

2. Sau khi có Giấy chứng nhận, người được cấp bằng trình nộp Giấy chứng nhận lên Đại sứ quán/Tổng Lãnh sự Nhật ở Việt Nam để được chứng nhận. Khi đó, Đại sứ quán/Tổng Lãnh sự sẽ phát hành một Giấy chứng nhận nhằm chứng nhận Giấy chứng nhận của trường đại học. 

3. Sau khi có chứng nhận của Đại sứ quán/Tổng lãnh sự Nhật, người được cấp bằng sẽ mang văn bản nhận được sang Sở Ngoại vụ của Việt Nam để yêu cầu Hợp pháp hoá văn bản. 

4. Sau khi văn bản được hợp pháp hoá, người được cấp bằng có thể sử dụng văn bản này để nộp cho các cơ quan có chức năng thực hiện chứng thực sao y. 

Để đảm bảo tính pháp lý cho văn bản, quý khách có thể yêu cầu Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch thuật Số Hoá thay mình thực hiện việc sao y chứng thực hoặc thực hiện dịch thuật công chứng theo yêu cầu kể từ khi văn bản được chứng thực bởi Đại sứ quản/Tổng lãnh sự Nhật Bản. Phí dịch vụ sẽ được áp dụng theo quy định. 

Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi nào về việc chứng thực, hợp pháp hoá tài liệu, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại của công ty hoặc email: info@sohoavn.com